Madde 4 :
Yürütme Kurulu, TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu’nu temsil eder.

Üyelik
Madde 5 :
Yürütme Kurulu üyeleri Yönergenin 5. Maddesi gereğine göre seçilir. Yürütme Kurulu toplantılarına iki kez üst üste gelmeyen üyenin Yürütme Kurulu üyeliği sona erer. Bu durumda olan ve/veya başka bir nedenle Yürütme Kurulu görevinden ayrılmak durumunda kalan, Yürütme Kurulu üyesi yerine yedek listede yer alan üye sırasıyla Yürütme Kurulu üyesi olur. Görevinden ayrılan Yürütme Kurulu üyesinin süresi bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder.
Yürütme Kurulu Üyesi olan merkezler arasında deneyimlerin aktarılması açısından, en az 10 yıllık kurumda en uzun süre görev yapan en az iki temsilcinin olması esastır.
Bir sonraki dönem Yürütme Kurulu Üyelerinin seçimi sırasında “Merkez başkanının görevdeki süresi” ve “Merkez kuruluş süresi” kriterleri dikkate alınır. 2 vakıf ve 4 devlet üniversitesini temsil edecek üyenin seçimi için bu kriterlere göre en fazla 12 (4 Vakıf; 8 Devlet Üniversitesi) aday önceden belirlenir. Vakıf temsilcisini Vakıf Üniversiteleri, Devlet temsilcilerini Devlet Üniversiteleri seçer.

Çalışma Esasları
Madde 6 :

Yürütme Kurulunun görevi; Konsey üyelerinin görüşlerini alarak Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak, TÜSEM Konseyi üyeleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını; Çalışma Grubu ve Komitelerin, Danışma Kurulu ve Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun üyelerini belirlemek ve bunların takibini yapmaktır.
Yürütme Kurulunda sadece asil üyeler yer alır. Yürütme Kurulu toplantıları çoğunluğun (en az 4 kişi) sağlanmasıyla toplanır.
Yürütme Kurulu Kararları en az 4 Yürütme Kurulu üyesinin kararı ile alınır. Yürütme Kurulu en az yılda iki kez toplanır.
Yürütme Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı seçer. Bir önceki dönemde Genel Sekreterliği yürüten merkez Genel Sekreter Yardımcısı görevini üstlenir.
Yürütme Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yürütme Kurulu kendi üyelerinden ya da uygun göreceği kişilerden oluşan Çalışma Grupları ve Komiteler kurar. Her bir Çalışma Grubu ve Komite için bir Yürütme Kurulu üyesi koordinasyonu ve iletişimi sağlar ve Yürütme Kuruluna bilgi verir.

GENEL SEKRETER
Tanım
Madde 7 :

Genel Sekreter, TÜSEM Konseyi Genel Sekreterini temsil eder.

Çalışma Esasları
Madde 8 :

Genel Sekreterin görevi; TÜSEM Konseyi toplantılarına başkanlık etmek, iki dönem arasındaki gelişmeler hakkında Konseye bilgi vermek, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararlarını kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek, ulusal ve uluslararası ilgili platformlarda TÜSEM Konseyi’ni temsil etmektir.
Yurt içi ve yurt dışındaki toplantılar tüm üyelere Genel Sekreter tarafından haber verilir. Bu toplantılarla ilgili koordinasyonu sağlar. Yürütme Kurulunun onayı ile TÜSEM Konsey üyeleri veya konuyla ilgili uzman olan üyelerin önereceği kişiler farklı toplantılarda TÜSEM’i temsil ederler. Toplantıya katılan kişilerin rapor hazırlaması istenir ve bu rapor Konsey üyeleri ile paylaşılır.
Konseyin iletişimini sağlamak amacıyla web sayfasının ve e-posta gurubunun işleyişini moderatör olarak koordine eder. Moderatör, e-posta grubuna gelen ve SEM’leri ilgilendiren e-postaları onaylarken mesaj yoğunluğunu azaltmak için mesajları konularına göre birleştirip özetleyerek polemik yaratmayacak bir şekilde üyelere aktarılmasını sağlar.
Yürütme Kurulu üyelerinin takip ettiği grup ve komitelerden gelen raporları genel kurula sunar.
Konsey toplantılarında alınan kararlar Genel Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere elektronik olarak iletilir.
Genel Sekreterin Merkez görevinin bitmesi halinde yedek üyelerden en üst sıradaki Yürütme Kurulu Üyesi olur, Yürütme Kurulunda bulunan en kıdemli üye Genel Sekreterlik görevini üstlenir.

KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Tanım
Madde 9 :

Çalışma Grupları ve Komiteler, Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla TÜSEM Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını ve komitelerini temsil eder.
Komiteler ilkesel esaslarla çalışır ve iki seneliğine seçilir. Komite üyeleri üç kez üst üste seçilebilir.
Çalışma Grupları ihtiyaca göre kısa süreli projeler doğrultusunda çalışır. Çalışma grubu üyeliği, görevi bittiğinde sona erer.

Çalışma Esasları
Madde 10 :

Komiteler ve Çalışma Gruplarının isimleri ve görevleri Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Sekreter tarafından üyelere duyurulur. Görev almak isteyenler Genel Sekretere başvurur, Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.
Çalışma Grupları ve Komiteler yaptıkları çalışmaları ilgili Yürütme Kurulu üyesine sunarlar.
Çalıştayları yürüten kişiler, çalıştay yapıldıktan sonra 1 ay içinde TÜSEM Konseyi Genel Kuruluna rapor sunar.

SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON KURULLARI
Tanım
Madde 11 :

Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenen Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurullarını temsil eder.

Çalışma Esasları
Madde 12 :

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulları SEM’lerde düzenlenen eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür.
Bu kurul, Yürütme Kurulu toplantılarından önce yaptıkları çalışmalar hakkında Yürütme Kuruluna rapor sunar.

DANIŞMA KURULU
Tanım
Madde 13 :
Danışma Kurulu, yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenen TÜSEM Konseyi Danışma Kurulunu temsil eder.

Çalışma Esasları
Madde 14 :

Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğu durumlarda TÜSEM Konseyi çalışmaları ile ilgili olarak üniversitelerden ve toplumun çeşitli kesiminden bireyler veya kurum temsilcilerini davet eder.