TÜSEM KONSEYİ YÖNERGESİ, 7 Haziran 2011

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye Üniversiteleri Sürekli Eğitim Merkezleri Başkanları Konseyinin (TÜSEM) kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu yönerge, Konseyin yapısı ve işleyişi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 2- Bu yönergede geçen:
* TÜSEM Konseyi, Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) ve nitelikleri itibariyle SEM faaliyeti yürüten merkezlerin Müdür/Başkan/Direktör’lerinden oluşan Türkiye ve KKTC Üniversiteleri Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi’ni,
* Genel Kurul, TÜSEM Konsey Kurulu’nu,
* Yürütme Kurulu, TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu’nu,
* Genel Sekreter, TÜSEM Konseyi Genel Sekreteri’ni,
* Çalışma Grupları ve Komiteler, Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla TÜSEM Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını ve komitelerini,
* SEPAK, Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenen Sürekli * * Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunu
* Kurulu, yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenen TÜSEM Konseyi Danışma Kurulunu temsilen kullanılır.

TÜSEM ve Organları
TÜSEM
Madde 3- TÜSEM Konseyi, Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri ve nitelikleri itibariyle SEM faaliyeti yürüten merkezlerin Müdür/Başkan/Direktör’lerinden oluşur.
Konseyin temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin mali ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak, ortak proje önerilerinde bulunmak, ortak eğitimlerin düzenlenmesinde koordinasyon görevini üstlenmek ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme, belgelendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli Eğitim Merkezlerinin daha aktif, daha yaygın ve daha kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamak ve ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Genel Kurul
Madde 4-Genel Kurul, Madde 3’de belirtilen SEM ve nitelikleri itibariyle SEM faaliyeti yürüten merkezlerin Müdür/Başkan/Direktör’lerinden oluşur ve Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilen TÜSEM Konseyi Genel Sekreterinin başkanlığında toplanır. Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan merkez yetkililerinin oy çokluğu ile alınır. Genel Kurula ilgili kişinin katılamaması durumunda, rektörlüğün görevlendireceği SEM Müdür/Başkan/Direktör Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesi temsilen katılım sağlar. Merkezlerin bir önceki Müdür/Başkan/Direktör’leri de oy hakkı olmaksızın Genel Kurula katılabilir.

Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu
Madde 5-TÜSEM Konseyi bir Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı (bir önceki dönemin Genel Sekreteri) ve ikisi vakıf üniversitesi temsilcisi olmak üzere toplam beş (5) üyenin temsil edildiği, yedi (7) kişilik bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Yürütme Kurulu üyeleri TÜSEM Konseyi üyeleri arasından iki yıllık bir süre için Konsey tarafından gizli oyla seçilir. Üç (3) devlet üniversitesi ve iki (2) vakıf üniversitesinden olmak üzere toplam beş (5) yedek üye seçilir. Genel Sekreter Yürütme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir.
Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu üyelerinin, Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda Yürütme Kurulu üyesinin süresi bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder. Görevini bırakan üyeler yerine sırasıyla yedek üyeler görev alır. Yapılacak ilk TÜSEM Konseyi toplantısında yerlerine yedek üyelerin sayısını 5’e tamamlayacak şekilde yeni üyeler seçilir. Genel Sekreter her dönem için farklı üniversiteden olacak şekilde Yürütme Kurulu tarafından seçilir ve eski üyeler yeni üye seçim süreci tamamlanıncaya kadar Yürütme Kurulu üyeliğine devam ederler.
Genel Sekreterin görevi; TÜSEM Konseyi toplantılarına başkanlık etmek, iki dönem arasındaki gelişmeler hakkında Konseye bilgi vermek, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararlarını kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek, ulusal ve uluslararası ilgili platformlarda TÜSEM Konseyi’ni temsil etmektir.
Yürütme Kurulunun görevi; Konsey üyelerinin görüşlerini alarak Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak, TÜSEM Konseyi üyeleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını; Çalışma Grubu ve Komitelerin, Danışma Kurulu ve Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun üyelerini belirlemek ve bunların takibini yapmaktır.

Çalışma Grupları ve Komiteler
Madde 6- Yürütme Kurulunun önerisi ile Çalışma Grupları ve Komiteler oluşturulabilir. Çalışma Grubu ve Komitelerin üyelerini Yürütme Kurulu belirler ve Genel Kurul’a bilgi verir. Çalışma ve Komite üyelerinin konsey üyesi olma şartı aranmaz. Çalışma Grupları ve Komitelerin görevleri çalışmaları sonuçlanıncaya kadar sürer.

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu
Madde 7-Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu SEM’lerde düzenlenen eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Bu kurulun yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

Danışma Kurulları
Madde 8- Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğu durumlarda TÜSEM Konseyi çalışmaları ile ilgili olarak üniversitelerden ve toplumun çeşitli kesiminden bireyler veya kurum temsilcilerini davet eder.

TÜSEM Konseyi Çalışma Usulü
Madde 9- TÜSEM Konseyi üyeleri en az yılda bir kez, bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda bir araya gelir. İmkanlar ve üniversitelerin gönüllü olmasına bağlı olarak her Genel Kurul toplantısı farklı merkez ev sahipliğinde yapılır. Yürütme Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, Yürütme Kurulu’nun ya da Konsey üyelerinin üçte birinin isteği üzerine Konsey olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Madde 10-Konsey gündemi, üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Grupları ve Komitelerin, Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun sunacağı raporlar gözönüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Konsey toplantılarında alınan kararlar Genel Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere iletilir.

Dış Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 11- TÜSEM Konseyi, amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara Genel Kurul onayı ile üye olabilir.

Yürütme
Madde 12- Bu Yönergenin yürütülmesinden Genel Sekreter sorumludur.
Madde 13- Bu yönergede değişiklik yapma yetkisi Genel Kurul’da olup değişiklik için üye tam sayısının 2/3’ü oyu gereklidir.  Bu sayıya erişilmezse bir sonraki Genel Kurul toplantısında toplam sayının 1/2’si oy gereklidir.

Geçici Maddeler
Madde 14- Bu yönerge 17.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15- 17.12.2010 tarihinde toplantıya katılan merkez Müdür/Başkan/ Direktörleri TÜSEM Konseyi üyesi sayılır.